images
images
images

व्यास नगरपालिकाको ३८ औ नगरसभा सुरु

images

दमौली, २८ पुस ।
जिल्लाको व्यास नगरपालिका कार्यालयको बिहीबार ३८ औ नगरसभा सुरु भएको छ । सभामा आर्थिक बर्ष ०७९÷८० को लागि रु.एक अरब एकहत्तर करोड सत्चालिस लाख चौवन्न हजार संशोधित अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गरिएको छ ।
व्यास नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा दरैले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु आर्थिक बर्षका लागि ३७ औ नगरसभाबाट रु.एक अरब पैसठ्ठी करोड चौवन्न लाख एकाउन्न हजार आय अनुमान गरिएकोमा ०७९ पौष २१ गतेसम्म रु.सत्तरी करोड तेत्तीस लाख त्रियानब्बे हजर पाँचसय बयालिस यथार्थ आय हुन आएको बताइन् । जसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु. बाइस करोड साठी लाख अनुमान गरिएकोमा ०७९ पौष २१ सम्म रु. छ करोड बयालिस लाख छयानव्वे हजार पाँच सय असी यथार्थ आम्दानी हुन आएको छ । त्यसैगरी बाह्य तथा अन्य आयमा रु.एक अरब बयालिस करोड चौरनव्वे लाख एकाउन्न हजार अनुमान गरिएकोमा रु.त्रिसठ्ठी करोड नव्वे लाख छयानव्वे हजार नौ सय बैसठ्ठी यथार्थ हुन आएको छ ।
श्रावण देखि हालसम्म हासिल गरिएको प्रगतिलाई दृष्टिगत गरी आन्तरिक स्रोततर्फ साविकको कूल आन्तरिक आय रु.बाइस करोड साठी लाखलाई यथावत राखी संशोधित आय अनुमान कायम गरिएको छ ।
बाह्य तथा अन्य आयतर्फ थप हुन आएको रु.पाँच करोड त्रियानव्वे लाख तीन हजार र सोही रकम बरावरको यस अघि बिनियोजन गरिएको विभिन्न आय शीर्षकबाट घटबढ गरी कूल बाह्य तथा अन्य आय रु.एक अरब अट्चालिस करोड सतास लाख चौवन्न हजार कायम गरी आन्तरिक बाह्य र अन्य आय समेत गरी कुल रु. एक अरब एकहत्तर करोड सड्चालिस लाख चौवन्न हजारको संशोधित आय अनुमान कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ औं नगरसभाबाट खर्चतर्फ कुल रु.एक अरब पैंसठी करोड चौवन्न लाख एकाउन हजार विनियोजन गरिएको छ । सो मध्ये चालु खर्चतर्फ रु.सतासी करोड चौवालिस लाख छैसठ्ठी हजार अनुमान गरेकोमा ०७९ पौष २१ गतेसम्म रु.पैतिस करोड सर्सठी लाख अठसी हजार छ सय सतासी रुपैंया यथार्थ खर्च हुन आएको छ । त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ रु.अठत्तर करोड नौं लाख पचासी हजार विनियोजन गरिएकोमा २०७९ पौष २१ गतेसम्म रु.एघार करोड तिरव्वे लाख एकचालिस हजार अठत्तर रुपैयाँ खर्च हुन आएको छ ।
त्यसैगरी ०७९ पौष २१ गतेसम्म चालु खर्च र पूँजीगत खर्च समेत गरी कुल जम्मा रु.सत्चालिस करोड एकसाठी लाख उन्तिस हजार सात सय पैंसाठी रुपैयाँ यथार्थ खर्च हुन आएको छ ।
श्रावणदेखि हालसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिको सम्भावित खर्चलाई मध्यनजर गर्दा चालु खर्चतर्फ विभिन्न शीर्षकहरुमा साविकको व्यय अनुमानमा रु. दुई करोड तेह्र लाख छयात्तर हजार थप गर्ने गरी कुल चालु खर्च रु.उन्नानब्बे करोड अन्ठाउन्न लाख बयालिस हजार रुपैयाँको संशोधित अनुमान कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरुमा खर्च हुने गरी साविकको व्यय अनुमानमा रु.तीन करोड उनासी लाख सत्ताइस हजार थप गर्ने कुल पूँजीगतरु.एकासी करोड उन्नानब्बे लाख बाह्र हजार रुपैयाँको संशोधित अनुमान कायम गरिएको छ ।
यसरी चालु र पूँजीगत शीर्षकको खर्च समेत गरी कुल रु. एक अरब एकहत्तर करोड सड्चालिस लाख चौवन्न हजारको संशोधित विनियोजन कायम हुने गरी व्यय अनुमान गरिएको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताए ।

images
उद्घोष न्यूज : Udghosh News
images
SKIP THIS